استفاده از نانولوله کربنی مغناطیسی جهت استخراج و اندازه‌گیری وانادیوم در آب‌های زیست‌محیطی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

در این مطالعه نانولوله کربنی چند دیواره مغناطیسی (MMWCNT به عنوان فاز جاذب جهت استخراج، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری غلظت‌های بسیار کم وانادیوم در نمونه آب‌های زیست‌محیطی توسط اسپکترومتری جذب اتمی – کوره الکتروترمال استفاده شد. ویژگی‌‌های ساختاری نانولوله سنتز شده توسط تکنیک‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل خاصیت مغناطیسی جاذب سنتز شده، جداسازی آن از محلول آبی حاوی آنالیت بدون استفاده از سانتریفیوژ و فیلتراسیون تنها با استفاده از یک مگنت خارجی انجام پذیرفت. وانادیوم توسط لیگاند N-بنزیل-N-فنیل هیدروکسیل آمین به کمپلکس تبدیل و سپس به فاز جامد استخراج و در نهایت جهت آنالیز به دستگاه تزریق گردید. متغیرهای موثر بر فرآیند استخراج شامل مقدار جاذب، غلظت لیگاند، pH محلول و شرایط واجذب بررسی و بهینه شدند. در شرایط بهینه محدوده خطی در ناحیه 25 الی 2000 نانوگرم بر لیتر به همراه ضریب همبستگی 997/0، حد آشکارسازی 8 نانوگرم بر لیتر و انحراف استاندارد نسبی 9/3 درصد (شش مرتبه تکرار) بدست آمد. این روش برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز وانادیوم در نمونه‌های آب زیست‌محیطی استفاده و صحت روش با به‌کارگیری آزمایش‌های بازیافت و آنالیز نمونه‌ مرجع تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات