سنتز جهت گزین مشتقات جدید 2-آریل پیریدو[3,4-b]پیرازین ها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

2 استاد ، عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه ارومیه

چکیده

روشی جهت گزین برای سنتز مشتقات جدید پیریدو[3,4-b]پیرازین ها با بازده عالی و زمان کوتاه گزارش شده است که طی واکنش تراکمی بین 4و3-دی آمینوپیریدین و آریل گلی اکسالهای مختلف در حلال اتانول و دی متیل فرم آمید در دمای 55 درجه سانتی گراد حاصل شدند.

روشی جهت گزین برای سنتز مشتقات جدید پیریدو[3,4-b]پیرازین ها با بازده عالی و زمان کوتاه گزارش شده است که طی واکنش تراکمی بین 4و3-دی آمینوپیریدین و آریل گلی اکسالهای مختلف در حلال اتانول و دی متیل فرم آمید در دمای 55 درجه سانتی گراد حاصل شدند.

روشی جهت گزین برای سنتز مشتقات جدید پیریدو[3,4-b]پیرازین ها با بازده عالی و زمان کوتاه گزارش شده است که طی واکنش تراکمی بین 4و3-دی آمینوپیریدین و آریل گلی اکسالهای مختلف در حلال اتانول و دی متیل فرم آمید در دمای 55 درجه سانتی گراد حاصل شدند.

روشی جهت گزین برای سنتز مشتقات جدید پیریدو[3,4-b]پیرازین ها با بازده عالی و زمان کوتاه گزارش شده است که طی واکنش تراکمی بین 4و3-دی آمینوپیریدین و آریل گلی اکسالهای مختلف در حلال اتانول و دی متیل فرم آمید در دمای 55 درجه سانتی گراد حاصل شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات