تعیین پارامترهای ایزوترم جذب لانگمویر با استفاده از روش بهینه‌سازی غیرخطی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده

تعیین دقیق پارامترهای مدلهای ریاضی غیر خطی، یکی از مهمترین محاسبات در علوم و مهندسی می باشد. روشهای متعددی بر پایه خطی سازی و یا بهینه سازی برای بررسی پارامترهای این معادلات به کار گرفته شده است. در مقاله‌ی حاضر، روشی نوین جهت تعیین پارامترهای معادله‌ی ایزوترم جذب لانگمویر ارائه شده است. طی این روش، ساختار معادله‌ی مذکور مشابه روش برازش خطی مورد بررسی قرار گرفته و یک مساله‌ی بهینه‌سازی غیرخطی یک متغیره بدست آمد. داده‌های تجربی جذب متیلن‌بلو بر بنتونیت، به عنوان داده‌های آزمایشگاهی به کار رفته‌اند. در ادامه، روش ارائه شده با سایر روش‌های خطی‌سازی مقایسه شده است. این مقایسه بر مبنای سه روش آماری شامل ضریب همبستگی، جذر میانگین مربعات خطا و انحراف استاندارد نرمال شده انجام شده و مقادیر پارامترهای ایزوترم جذب نیز مد نظر قرار گرفته‌اند. در مقایسه با ماهیت خطی‌سازی که منجر به ایجاد خطا در محاسبات ریاضی می‌شود، روش غیرخطی ارائه شده نتایج بهتری ارائه می‌دهد و می‌تواند در سایر معادلات مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات