مطالعه نظری برهمکنش بین بازدارنده های گلیکوزیل کومارین و آنزیم کربونیک آنهیدراز II و XII

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران

2 دانشگاه الزهرا دانشکده شیمی و فیزیک گروه شیمی تهران ایران

چکیده

کربونیک آنهیدراز (CA) آنزیم دارای فلز روی می باشد که واکنش برگشت پذیر تبدیل گاز دی اکسید کربن به بیکربنات را کاتالیز میکند. این آنزیم برای سیستم های زیستی و از جمله بدن انسان بسیار مهم است. در این کار تحقیقاتی به بررسی مکانیسم عملکرد بازدارنده کومارین و برخی از مشتقات قندی کومارین‌ با آنزیم کربونیک آنهیدراز XII و II پرداخته شده-است. پایدارترین کنفورمر این بازدارنده ها برای محاسبات انتخاب شد و برهمکنش آنها با این دو آنزیم بررسی گردید.کلیه محاسبات با استفاده از نظریه تابعی چگالیDFT در سطحB3LYP با سری پایه6-31G* و با استفاده از تابع مینسوتا M06 با سری پایه 6-31+G*انجام شده است. در ادامه کلیه متغیرهای ترمودینامیکی واکنش نظیر ∆Hrxn°, ∆Srxn° و ∆Grxn° محاسبه شده اند. نتایج نشان میدهد که واکنش بین این خانواده از بازدارنده ها و آنزیم کربنیک آنهیدراز از نوع مستقیم و اتصالی نمی‌باشد بلکه آنزیم با اثر فضایی، غیرفعال میگردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات