سنتزنانوکامپوزیتی از نانو لوله های کربنی تک دیواره عامل دار شده با نانو ذراتZnO در ماتریس پلی متیل متا کریلات و بررسی خواص نوری آن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی کاربردی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 گروه آموزشی شیمی کاربردی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

چکیده

در این کار تحقیقی نانوکامپوزیت هایی از نانولوله های کربنی عامل دار شده باZnO بر پایه پلی متیل متاکریلات به عنوان یک عنصر حسگر نوری به روش هم رسوبی تهیه گردید، نانو کامپوزیت سنتز شده توسط آنالیزهای FESEM، EDX ، XRD وFT IR شناسایی و مشخصه یابی شد. میانگین اندازه نانو ذرات ZnO دوپه شده در نانولوله های کربنی با استفاده از تکنیک XRD حدود nm22 تخمین زده شد. با توجه به کاربرد نانولوله های کربنی به عنوان یک پایه و عنصر اساسی با امکان آشکارسازی بالا در حسگرها، خواص نوری نمونه های تهیه شده با اسپکترو فتومتری UV-vis بررسی شد و نتایج به دست آمده نشان داد، استفاده از نانولوله های کربنی عامل دار شده با ZnO در ماتریس PMMA منجر به بهبود خواص پوشش دهی نانو کامپوزیت دربرابر امواج UV با کاهش براقیت وشفافیت سطح می شود و عبور نور UV برای نمونه تقریبا برابر صفر می گردد. هم‌چنین طیف انعکاسی نمونه ها به کمک طیف نورسنج انعکاسی در محدوده مرئی با طول موج بین 400تاnm700 اندازه گیری شد. مقادیر پارامترهای رنگی مشخص گردید و شاخص سیاهی حدود 65/3 برای نمونه ها محاسبه شد و مشاهده گردید مقدار انعکاس در نمونه های حاوی نانولوله های کربنی عامل دار شده 50 درصدکاهش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات