سنتز استرهای آلیلی از طریق اکسایش مستقیم پیوند کربن- هیدروژن آلیلی سیکلوالفین‌ها در مجاورت نانوذرات اکسیدمس و نانوحفره‌های سیلیکاتی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

نانوذرات اکسیدمس و نانوحفره‌های سیلیکاتی مانند MCM-41 و SBA-15 سنتز و به‌کمک طیف‌سنجی تبدیل -فوریه‌ مادون ‌قرمز((FT-IR، پراش پرتو ایکس(XRD) و میکروسکوپ الکترونی پویشیSEM)) شناسایی شدند. نانوکاتالیست اکسیدمس سنتز شده در واکنش اکسایش آلیلی سیکلوالفین‌ها از طریق فعالسازی پیوند کربن-هیدروژن با استفاده از اکسنده ترشیوبوتیل پارا-نیترو پربنزوات در مجاورت نانوحفره‌های سیلیکاتی به‌عنوان افزودنی به‌کار گرفته شد. استرهای آلیلی با بازده خوب (تا 90% ) در مدت زمان قابل قبولی (تا 5/7 ساعت ) به‌دست آمدند. کاتالیست قابل بازیابی بوده و در مجاورت کاتالیست بازیافت شده واکنش اکسایش آلیلی تا چهار مرتبه بدون کاهش فعالیت کاتالیستی و بازده انجام شد. ساختار فرآورده‌های واکنش با استفاده از روش‌های طیف-سنجی1HNMR ،13CNMR و FT-IR مورد شناسایی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات