تحلیل آماری و بهینه سازی شرایط عملیاتی تولید آنزیم لیپاز از قارچ رایزوپوس اوریزا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 تهران ، دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی شیمی ، آزمایشگاه آموزشی- تحقیقاتی بیوتکنولوژی

چکیده

در این بررسی به منظور بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز به وسیله قارچ رایزوپوس اوریزا در محیط کشت مایع، طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ با استفاده از نقطه مرکزی توسط نرم افزار Design Expert 7.0.0 ، به کار گرفته شده است. در این فرایند، جهت بهینه سازی با انتخاب متغیرهای نسبت جرمی منبع کربنی به نیتروژنی(C/N)، دور چرخش(دور بر دقیقه rpm) و پی اچ اولیه(pH) در محدوده تغییرات به ترتیب (1-0.2)، (250-100)و (8-5) انجام شد. آزمایش ها با استفاده از محرک روغن زیتون(به عنوان منبع کربنی) و در دمای ثابت 32 درجه سانتی گراد انجام گرفته است. میزان فعالیت آنزیم لیپاز تولید شده با استفاده از روش تیتراسیون اسیدهای چرب آزاد به وسیله سود 1/0 مولار سنجش، و جرم توده زیستی نیز محاسبه شده است)هدف اندازه گیری فعالیت آنزیم و جرم توده زیستی تولیدی بعد از 48 و 96 ساعت). تحلیل آماری داده های تجربی حاصل از اندازه گیری فعالیت آنزیم لیپاز منجر به ارایه مدل رگرسیون با اطمینان 95%، برای فعالیت آنزیم بعد از مدت کشت 48 ساعت شد، که بیانگر تأثیر مطلوب افزایش دور همزن و بازی بودن محیط و همچنین نشانگر تأثیر مطلوب افزایش دور همزن و کاهش نسبت جرمی منبع کربنی به نیتروژنی برای فعالیت آنزیم لیپاز بعد از مدت کشت 96ساعت می باشد. شرایط بهینه جهت تولیدآنزیم لیپاز، به ترتیب برای مدت کشت بعد از 48 و 96 ساعت، در نسبت جرمی منبع کربنی به نیتروژنی(2/0)، دور چرخش (100) و پی اچ اولیه (8)، با تولید بیشترین فعالیت برون سلولی آنزیم لیپاز(48/2 و809/4) U/ml بدست آمد که نسبت به تحقیقات مشابه قبلی فرایند کارآمد تری را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات