شیمی کئوردیناسیون، خصوصیات طیفی و ساختاری کمپلکس های جیوه (2+) با یک ایلید جدید فسفر و تائید محل اتصال ایلید به فلز با روش های محاسباتی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 شیمی معدنی گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه ایران

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده: از واکنش 2- برمو- 1- (3- نیترو فنیل) اتان-1- ان با تری پاراتولیل فسفان در حلال استن، ایلید 1- (3-نیترو فنیل) -2- (تری پارا تولیل-λ5– فسفان ایلیدن) اتان – 1- اون (NTPPY) (1) با راندمان خوب حاصل شد. سپس از واکنش ایلید نامبرده با هالیدهای جیوه ی (2+) به نسبت 1:1 در حضور حلال متانول خشک، کمپلکس های دو هسته ای (X = Cl, Br, I) 2[HgX2(ptolyl)3PCHCOC6H4NO2] تهیه شدند. ترکیبات تهیه شده به کمک روش های طیف سنجی IR, 1H, 13C, 31P NMR شناسایی گردیدند، ضمنا ایلید (1) با مطالعات کریستالو گرافی و روش های محاسباتی در سطح تئوریB3LYP/6-31G*))DFT مورد بررسی بیشتر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات