سنتز نانوکامپوزیت روی اکسید و منگنز دی اکسید و کاربرد آن در اندازه گیری فلزهای سنگین در آب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

آلودگی محیطی انواع فلزات سنگین ناشی از پیشرفت سریع صنایع، مشکلی جدی برای محیط زیست است. در این تحقیق، ابتدا نانوذرات ZnO به روش هیدروترمال تهیه شد و سپس به محلول تهیه نانوذرات MnO2 به وسیله رسوب دهی در طی واکنش کاهش اضافه شد.اندازه ذرات به کمک تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شد. از نانوکامپوزیت اکسید روی و دی اکسید منگنز تهیه شده به عنوان یک جاذب فاز جامد برای جداسازی و اندازه گیری فلزات سنگین سرب و کادمیم در نمونه های آبی استفاده شد. بازده حذف فلزات سنگین و شرایط جذب با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی تعیین شد. تأثیر عوامل مختلف مانند pH، مقدار جاذب، غلظت اولیه یون ها، زمان هم زدن، حجم نمونه و غلظت و نوع اسید جهت شویش یون های فلزی باقی مانده مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایط بهینه تعیین شد. برای استخراج و تعیین کادمیم و سرب در نمونه های آبی درصد انحراف استاندارد نسبی به ترتیب برای سرب 4/6 - 2/5% و برای کادمیم 3/4 - 1/7% به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات