استحصال و جداسازی منیزیم و کلسیم از شورابه پتاس خور- بیابانک ا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشجو کارشناسی ارشد شیمی معدنی، گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

4 پژوهشگر گروه انرژی و مهندسی معادن، دانشگاه چانون، گوانجو، کره جنوبی.

چکیده

شورابه پتاس خور – بیابانک، منبع غنی از منیزیم، کلسیم، پتاسیم و سدیم بوده؛ که در این پژوهش، سعی شد با استفاده از اسید اکسالیک به عنوان رسوب دهنده به جداسازی و سپس ترسیب کلسیم و منیزیم آن در حضور سایر کاتیونها و آنیونها پرداخته شود. قبل از فاز آزمایشگاهی، شبیه سازی واکنش ها انجام و پیش بینی نتایج به وسیله نرم افزار استبکال (Stabcal modeling) صورت پذیرفت. براساس داده پردازی های این نرم افزار و همچنین نتایج تجربی حاصل، برای استخراج کلسیم از شورابه بهترین نرخ مولی اسید اکسالیک نسبت به کلسیم و منیزیم به ترتیب 05:1/1و 25:1/1 به دست آمد. آنالیز های حاصل نشان داد با استفاده از این روش جداسازی کلسیم و منیزیم به ترتیب 87% و 88% از شورابه امکان پذیر بوده و رسیدن به خلوص 95% و 94% به ترتیب برای نمک اکسالات کلسیم و منیزیم استحصال شده قابل دستیابی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات