توسعه روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی/ ترمال لنز اسپکترومتری لیزری جهت اندازه گیری مقادیر کم کادمیوم در نمونه های آب و دارو

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مدیر مرکز رشد

2 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده

کادمیوم یکی از عناصر سمی برای سلامتی انسان می باشد. در این کار روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی ترکیب شده با اسپکترومتری ترمال لنز لیزری به عنوان یک روش ترکیبی جدید جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری کادمیوم در نمونه های حقیقی ارائه گردید. اسپکترومتری ترمال لنز لیزری روش مناسب جهت اندازه گیری آنالیت پس از روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی می باشد. زیرا مقدار حجم کم فاز باقی مانده پس از روش میکرو استخراج به راحتی توسط اسپکترومتر ترمال لنز لیزری قابل آنالیز می باشد. بدین ترتیب روش ترکیبی ارائه شده موجب بهبود فاکتور بهبود می گردد. بهینه سازی پارامترهای مختلف انجام گردید و تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون دارای محدوده خطی 20/0-0/1 میکروگرم بر لیتر با حد تشخیص 0/01 میکروگرم بر لیتر می باشد. انحراف استاندارد نسبی (RSD) برای غلظت های 1 و10 میکروگرم بر لیتر مقادیر 3/2 و 2/5 درصد بدست آمد. فاکتور بهبود بدست آمده با روش پیشنهادی برای نمونه با حجم اولیه mL 10 مقدار 700 می باشد. روش ترکیبی DLLME/LS-TLS برای اندازه گیری کادمیوم در نمونه های حقیقی از جمله چند نمونه آبمیوه، قرص دارو و نمونه های آب بکار گرفته شد. علاوه بر این، صحت روش به کمک مواد استاندارد مرجع و میکرو اسپکتروفتومتری تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات