ساخت غشای آمیزه آگارز/ پلی وینیل الکل برای جداسازی تراوش تبخیری آب / اتانول

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز پژوهشی پلیمر - گروه مهندسی شیمی - دانشکده نفت و پتروشیمی - دانشگاه رازی - کرمانشاه - ایران

2 استادیار ، مرکز پژوهشی غشا، گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت و پتروشیمی، دانشگاه رازی.

3 مرکز پژوهشی غشا - گروه مهندسی شیمی - دانشکده نفت و پتروشیمی - دانشگاه رازی - کرمانشاه - ایران

چکیده

آب‌زدایی الکل‌ها با روش های مختلفی به ویژه تراوش تبخیری انجام شده است. غشاهای پلیمری آب‌دوست زیادی ساخته و برای آب‌زدایی الکل‌ها به کار برده شده اند. پلی‌وینیل الکل یکی از مهمترین غشاهای پلیمری در این زمینه است. در این مقاله اصلاح این غشا با استفاده از روش آمیختن به منظور دست یافتن به پارامترهای جداسازی بالاتر بررسی شد. غشای آمیزه ی پلی‌وینیل الکل (PVA) / آگارز (Aga) ساخته و برای جداسازی محلول آب / اتانول با استفاده از تراوش تبخیری استفاده شد. ساختار غشاها با استفاده از آنالیز‌های SEM و زاویه تماس بررسی شد. در این مقاله، دما و فشار به ترتیب در °C 30 و mbar 830 - ثابت نگه داشته شد و تاثیر ترکیب درصد خوراک و نسبت آمیختن بر پارامترهای جداسازی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که غشاها کارکرد جداسازی خوبی برای مخلوط آب / اتانول دارند. بالاترین گزینش‌گری با مقدار بی نهایت و شار kg/m2h 243/0 برای غشای 50 % وزنی Aga در جداسازی مخلوط 30 % وزنی اتانول به دست آمد. اما در آب‌زدایی خوراک الکل با 70 % وزنی اتانول و با استفاده از غشای 60 % وزنی Aga، مقادیر گزینش‌گری و شار به ترتیب بی نهایت و kg/m2h 838/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات