بررسی پارامترهای تجربی و تئوری در تولید و کنترل کیفی چشمه رادیواکتیو روی-65

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی ایران کرج، ایران

2 گروه فیزیک، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

چکیده

چشمه رادیواکتیو روی-65 به منظور مصارف پزشکی، کشاورزی و صنعتی در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تولید گردید. با توجه به امکانات موجود واکنش 65Cu(p, n)65Zn مورد استفاده قرار گرفت. انرژی باریکه فرودی به وسیله کدهای تالیس 0/1 و آلیس 91 و ضخامت هدف با کد Srim 2012 بدست آمد. طبق نتایج ، هدف با ضخامت mµ 190 با باریکه پروتونی با انرژی MeV 29/8 و جریان µA150 به مدت 7 ساعت بمباران گردید. در نهایت با روش های شیمیایی مبتنی بر کروماتوگرافی تعویض یونی، جداسازی روی- 65 انجام شد و چشمه هایی با اکتیویته 402 میکروکوری تهیه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات