واکنش کلیک کاتالیز شده با مس(I): روشی مناسب برای عامل‌دار‌کردن فیوم سیلیکا با سولفونامیدها

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا گروه شیمی

3 هیئت علمی/دانشگاه تهران

4 هیئت علمی دانشگاه تهران- علوم و فنون جدید

چکیده

چکیده::در این پژوهش، فیوم سیلیکا با استفاده از واکنش کلیک (حلقه‌زایی 3،1-دوقطبی هایزن) بوسیله سولفونامیدها عامل‌دار شد. برای این منظور ابتدا فیوم سیلیکا با استفاده از 3-کلروپروپیل‌تری‌متوکسی‌سیلان، به گروه پروپیل کلر عامل‌دار شد و سپس طی واکنشی به آزید مربوطه تبدیل گردید تا اولین واحد ساختاری مورد نیاز برای واکنش کلیک فراهم شود. از طرف دیگر با استفاده از واکنش جانشینی هسته دوستی سولفونامیدها با پروپارژیل برماید، بخش آلکین انتهایی به عنوان واحد ساختاری دیگر برای انجام واکنش کلیک ایجاد شد. اتصال سولفونامیدهای پروپارژیله به سطوح فیوم سیلیکا با استفاده واکنش کلیک در حضور کاتالیزگر مس(I) یدید در حلال دی‌متیل فرمامید در مدت زمان 72 ساعت صورت گرفت. فعالیت ضد میکروبی فیوم سیلیکاهای عامل‌دارشده در برابر استافیلوکوکوس اورئوس (باکتری گرم مثبت) و اشرشیا کولای (باکتری گرم منفی) بررسی گردید و با پتانسیل زتای آن‌ها مقایسه گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات