یک حسگر الکتروشیمیایی بر پایه ی پلیمر قالب ملکولی جدید جهت تعیین فنیل افرین هیدروکلراید درنمونه دارویی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، کرمان، ایران

2 گروه شیمی- دانشگاه پیام نور، کرمان، ایران

3 دانشکاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک پلیمر قالب گیری شده با ملکول برای اندازه گیری فنیل افرین هیدروکلراید ارائه شده است. پلیمر قالب گیری شده ملکولی (MIP) بوسیله الکتروپلیمریزاسون و با بکار بردن 1و 4 – فنیلن دی آمین (PE) بعنوان مونومر و فنیل افرین هیدروکلراید(PHE) بعنوان الگو اماده شده است. ارزیابی پاسخ حسگر بوسیله مقایسه ی پاسخ الکتروشیمایی پلیمر قالب ملکولی و پلیمر بدون قالب ملکولی (NIP) در محلول فروسانید پتاسیم 0/2 میلی مولار محتوی سولفات سدیم 2/0 مولار، که بعنوان محلول پروب می باشد، انجام شد. اندازه گیری ها در محدوده ی بین 6/0- تا 8/0+ ولت و با سرعت روبش 50 میلی ولت بر ثانیه انجام گرفت. تعدادی از پارامترهای بر پاسخ حسگر بهینه شدند ومنحنی کالیبراسیون رسم شد. فنیل افرین هیدروکلراید در محدوده غلظتی µM 110-5 خطی بود. حد تشخیص µM 9/0 بود. این روش برای تعیین فنیل افرین هیدروکلراید در نمونه داروی کلداکس استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات