بررسی ساختار، پایداری و راسمیزاسیون ایزومرهای تری‌آزا-سیکلوهپتاتتراان‌ از دیدگاه محاسبات تئوری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استاد یار شیمی آلی

چکیده

: با توجه به طبیعت و نقش مهم آزاسیکلوهپتاتتراان و ‌آزاسیکلوهپتاتری‌انیلیدن در شیمی آلی، ساختار و پایداری و راسمیزاسیون ده ایزومر تری‌آزاسیکلوهپتا-6,4,2,1-تتراان از طریق کاربن‌های مربوطه‌ با استفاده از روش‌های محاسباتی از اساس و تابعیت چگالی الکترون مورد بررسی قرار می‌گیرد. ایزومر 7a به‌عنوان پایدارترین ایزومر تری‌آزاسیکلوهپتا-6,4,2,1-تتراان معرفی می‌شود. این ایزومر دارای تقارن غیر مسطح بوده و بزرگترین زاویه‌ی دی‌ایمینی و کوچکترین زاویه‌ی چرخش را در بین ایزومرهای تری‌آزاسیکلوهپتا-6,4,2,1-تتراان مورد مطالعه به خودش اختصاص داده است. ایزومرهای 9a, 1a به دلیل دافعه بین زوج الکترون‌های غیرپیوندی در اتم‌های نیتروژن مجاور، جزو ناپایدارترین ایزومرهای آلنی می‌باشند. تقارن غیرمسطح آلن‌ها منجر به فعالیت نوری آنها می‌شود. راسمیزاسیون تری‌آزاسیکلوهپتا-6,4,2,1-تتراان از طریق حالت گذار یک‌تایی‏ تری‌آزاسیکلوهپتا-5,3,1-تری‌ان-7-ایلیدن انجام می‌شود و به موقعیت اتم نیتروژن در حلقه وابسته است. ایزومرهایی دارای اتم نیتروژن در موقعیت 1 حلقه ( ایزومرهای 1، 2، 4- و 1، 2، 5- و 1، 3، 4- و 1، 3، 5- و 1، 4، 5- ) تری‌آزاسیکلوهپتا-6,4,2,1-تتراان از طریق حالت گذار ضد‌آروماتیک گونه‌های یک‌تایی تری‌آزاسیکلوهپتا-5,3,1-تری‌ان-7-ایلیدن راسمیزه می‌شوند. در حالی‌که ایزومرهای 2، 3، 4- و 2، 3، 5- تری‌آزاسیکلوهپتا-6,4,2,1-تتراان از طریق حالت گذار آروماتیک یک‌تایی تری‌آزاسیکلوهپتا-5,3,1-تری‌ان-7-ایلیدن راسمیزه می‌شوند. به‌علاوه گونه‌هایی حاوی اتم نیتروژن در موقعیت 1 حلقه ΔE# وΔH# و ΔG# کوچک‌تری جهت راسمیزه شدن نشان می‌دهند. ایزومر 2a با کوچکترین ΔE# وΔH# و ΔG# بالاترین سرعت راسمیزاسیون را به خودش اختصاص می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات