عامل دار کردن حلقه های آروماتیک با حذف گروه نیترو از نیتروآرن ها

نوع مقاله: مروری

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

امروزه برای انجام هر واکنشی در شیمی آلی با واکنشگرهای گوناگونی مواجه می‌شویم. هدف شیمیدانان، یافتن واکنشگرهای جدید و استفاده از روش‌های نوین و سازگار با محیط زیست می‌باشد. با توجه به‌ این‌که تاکنون سنتز ترکیبات آلی با روش‌های گوناگون انجام شده است، به کارگیری یک روش سودمند با واکنشگرهای ارزان، غیرسمی و گزینش‌پذیر، با پایداری بالا دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. شیمیدانان به منظور یافتن الکتروفیل های آروماتیک مناسب تر در واکنش های جفت شدن متقاطع در مطالعات اخیر خود بر ایجاد روشی جدید متمرکز شده اند تا مشتقات نیتروآرن را به عنوان الکتروفیل مورد استفاده قرار دهند. در این مقاله مروری، کاربرد نیتروآرن‌ها به عنوان الکتروفیل موثر در واکنش‌های جفت شدن متقاطع به منظور تشکیل پیوندهای کربن-کربن، کربن-گوگرد، کربن-اکسیژن و کربن-هیدروژن مطرح گردیده است. طبق پژوهش های صورت گرفته، این ترکیبات در فرآیند جفت شدن با نوکلئوفیل هایی مانند هترواتم ها و نوکلئوفیل های کربنی در حضور حلال ها، بازها و افزودنی های متفاوت تحت شرایط فلز یا بدون فلز قرار گرفته اند و به این ترتیب پیوند های کربن-کربن، کربن-نیتروژن،کربن-اکسیژن،کربن-هیدروژن و کربن-گوگرد تشکیل گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات