کاربرد روش جدایی فازی القاء شده توسط بخار برای ساخت غشاء اولترافیلتراسیون بر پایه پلی فنیل‌سولفون

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 ماهشهر، پردیس ماهشهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای غشائی، صندوق پستی 6351713178.

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر زمان جدایی فازی القاء شده از طریق بخار (VIPS) بر روی ساختار و عملکرد غشاء پلی‌فنیل‌سولفون به عنوان یک پلیمر جدید برای ساخت غشاء پرداخته شده است. در این تحقیق از محلول 14 درصد وزنی پلیمر برای ساخت غشاء استفاده شد. بعد از ریخته‌گری محلول، فیلم پلیمری تشکیل شده برای مدت زمان مشخصی در معرض هوای مرطوب قرار داده شد تا ساختار متخلخل غشاء تشکیل گردد. بررسی ساختار و عملکرد غشاء با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، توزیع اندازه حفرات، شار آب خالص و جداسازی آلبومین سرم گاوی (BSA) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده برای توزیع اندازه حفرات نشان داد با افزایش زمان VIPS اندازه حفرات غشاء افزایش یافت و تصاویر SEM نشان داد که با افزایش زمان VIPS ضخامت لایه چگال سطحی نازک‌تر شده و همچنین سطح غشاء ابتدا صاف شده و سپس زبر شد. به‌هرحال، با افزایش زمان VIPS، شار آب خالص از 12/17 تا 61/37 افزایش یافت. بررسی عملکرد غشاء برای جداسازی آلبومین سرم گاوی (BSA) نشان می‌دهد که با افزایش زمان VIPS، جداسازی آلبومین سرم گاوی (BSA) از 3/71 تا 7/52 درصد کاهش یافت ولی شار محلول BSA از 94/6 تا 36/17 افزایش یافت. به طور کلی، فرآیند جدایی فازی القاء شده از طریق بخار یک روش مؤثر برای ساخت غشاء با ویژگی‌های متفاوت از یک محلول است. اگر غشاء با ویژگی‌های ضد رسوب گرفتگی نیاز باشد باید از زمان VIPS کم استفاده شود و اگر غشاءهای با شار بالا مورد نظر باشد، باید زمان VIPS بالا به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات