مطالعه متغیرهای سینتیکی اثرگذار در تولید محصولات سفید کننده ویسکوز به منظور حفظ کیفیت و افزایش طول عمر محصول

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان

2 گروه شیمی، دانشگده علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

سدیم لوریل اتر سولفات سورفکتانتی است که به عنوان عامل ویسکوز کننده در مایع سفید کننده بکار می رود. اما در برخی محیط‌های شیمیایی خاص، غلظت این سورفکتانت نسبت به زمان کاهش می یابد. این کاهش غلظت باعث تغییر خواص شیمیایی و فیزیکی محصول می‌شود. در این تحقیق با در نظر گرفتن تمام متغیرهای اثرگذار بر روی سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات از جمله دما، زمان، غلظت سدیم لوریل اتر سولفات، سدیم هیدروکسید و سدیم هیپوکلریت، میزان تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تیتراسیون دو فازی بدست آمد و با کمک روابط سینتیکی، ثابت سرعت و مرتبه واکنش تجزیه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات نسبت به غلظت سدیم هیدروکسید و سدیم هیپوکلریت از درجه اول است. از طرفی سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات نسبت به غلظت خودش نیز از درجه اول است. سپس ثابت سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات در سه دمای 4، 20 و 47 درجه سانتیگراد بدست آمد. این نتایج می‌تواند در انتخاب شرایطی که منجر به افزایش طول عمر محصول می‌شود و هم چنین تعیین تاریخ انقضای محصول سفید کننده بکار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات