مطالعه واجذب-یونش کمپلکسهای [Co(H2O)6](NO3)2، [Co(H2O)7]SO4، [Co(NH3)5Cl]Cl2، [Co(NH3)4CO3]NO3، [Fe(H2O)6]SO4 و[Fe(H2O)7](NO3)3 با استفاده از روش طیف سنجی جرمی زمان پرواز با منبع تابش لیزر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه آموزشی شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

طیف سنج جرمی زمان پرواز لیزری یک روش بسیار کارآمد در شناسایی و مشخصه یابی مواد شیمیایی است. در این روش یون های ایجاد شده در اثر تابش لیزر با نمونه در یک میدان الکتریکی شتاب گرفته و پس از به دست آوردن انرژی جنبشی کافی در یک فضای عاری از هرگونه میدان الکتریکی، در یک مسیر مستقیم و خطی بر اساس نسبت جرم به بار از همدیگر جدا می شوند و در زمان های مختلف به آشکارساز می رسند و طیف جرمی آن ها ثبت می شود. در این کار طیف جرمی زمان پرواز تعدادی از کمپلکس های معدنی [Co(H2O)6](NO3)2، [Co(H2O)7]SO4، [Co(NH3)5Cl]Cl2، [Co(NH3)4CO3]NO3، [Fe(H2O)6]SO4 و[Fe(H2O)7](NO3)3 که فلز مرکزی آن ها عناصر Coو Fe بوده، با استفاده از روش واجذب-یونش لیزری(LDI) بر روی بستر صفحه آلومینیوم ثبت گردید و گونه های یونی حاصل از هر کدام ازکمپلکس ها مشخص گردید. تابش نور لیزر استفاده شده در محدوده IR و با طول موج nm1064 است. مقایسه طیف های جرمی کمپلکس های Co با لیگاند آب با طیف های جرمی کمپلکس های Co با لیگاند آمونیاک نشان داد که پیوند اکسیژن با فلز در مقایسه با پیوند نیتروژن با فلز قوی تر است به طوری که گونه های یونی با پیوند اکسیژن- فلز در تمام طیف های جرمی به وضوح دیده می شود. در هیچکدام از طیف های جرمی ثبت شده پیک مربوط به یون مادر کمپلکس ها دیده نشد که این نشان دهنده عدم پایداری این کمپلکس ها در برابر تابش لیزر است. همچنین تاثیر یون مخالف بر روی طیف جرمی کمپلکس هایی که فلز و لیگاند یکسانی دارند نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شدکه یون مخالف هیچ اثری بر روی طیف جرمی کمپلکس ندارد و لیگاند است که طیف هر کمپلکس را تحت تاثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات