بررسی عملکرد پیل سوختی میکروبی رسوبی در حضور کاتدهای برسی از جنس فلزات مختلف

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

چکیده

پیل‌های سوختی میکروبی (MFC) به‌عنوان یکی از منابع تجدید پذیر تأمین انرژی محسوب می‌شوند. دراین‌بین پیل‌های سوختی میکروبی رسوبی (SMFC) جایگاه ویژه‌ای دارند، مخصوصاٌ در مناطقی که رسوب‌های غنی از مواد مغذی برای رشد میکروارگانیسم‌های الکترون زا دارند. یکی از راه‌های تولید انرژی تجدید پذیر و غیر مخرب با استفاده از انرژی نهفته در رسوبات، پیل سوختی میکروبی رسوبی می‌باشد. در این تحقیقات برس های فلزی رسانا را که دارای سطح مؤثر بالایی می‌باشند به‌عنوان کاتد در پیل‌های سوختی میکروبی رسوبی مورد ارزیابی قرار داده شد. در این پژوهش عملکرد SMFC‌ ها در تولید توان الکتریکی برای چهار برس با جنس‌های: آهن، فولاد ضدزنگ، برنج و مس در نقش کاتد این سیستم‌ها ارزیابی گردید و همچنین مقاومت و طول عمر این الکترودها موردمطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله از آنالیز خوردگی نشان می‌دهد که کمترین و بیشترین میزان خوردگی به ترتیب مربوط به فولاد ضدزنگ و آهن بوده است. نتایج آنالیزهای پلاریزاسیون و توان‌گیری از سیستم‌ها نیز نشان داده که بالاترین میزان دانسیته توان تولیدی از SMFC ها با استفاده از کاتد برس مسی بوده که برابر (µW/cm2382) و کمترین مقدار نیز برای کاتد برس برنجی برابر (µW/cm224/19) حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات