بررسی کلون و بیان هورمون نوترکیب انسانی پاراتیروئید در مقیاس آزمایشگاهی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی

2 بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، دانشکده مهندسی شیمی، گروه بیوتکنولوژی، کد پستی4714871166

3 گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، کد پستی 4934174515

چکیده

حفظ سطح غلظت کلسیم خون یک فرایند دینامیک وپویا است که از طریق بر هم کنش چند عضو مانند روده ، کلیه وغدد پاراتیروئید صورت می گیرد. هورمون انسانی پاراتیروئید (hPTH)با افزایش جذب روده ای کلسیم و کاهش دفع کلیوی موجب افزایش سطح کلسیم خون می شود. ازآنجاییکه در صورت ناکافی بودن مقدار کلسیم در خون ، معمولا این عنصر از استخوانها برداشته میشود بنابراین کمبود این هورمون باعث پوکی استخوان و بیماری های حاصل از اختلالات غدد پاراتیروئید میشود. در این پژوهش از پلاسمید Puc 57 و سویهEscherichia coli DH5α برای کلون کردن و از پلاسمید Pet 32a(+) و سویه Escherichia coli BL21 برای بیان پروتئین استفاده شدند.در این تحقیق تولید پروتئین به صورت ناپیوسته در ارلن های یک لیتری و همچنین به صورت ناپیوسته به همراه خوراک دهی در یک فرمانتور 10 لیتری همزن دار بررسی شد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد کشت ناپیوسته در ارلن ها نشان داد که پس از 16 ساعت مقدار بیومس و پروتئین نو ترکیب به ترتیب به g/l 5/6 و g/l 7/1 می رسد. همچنین در حالت ناپیوسته به همراه خورک دهی، بیشترین مقدار بیومس و پروتئین نو ترکیب درون فرمانتور پس از 12 ساعت به ترتیب به g/l 81 و g/l 22 به دست آمد. در نهایت تولید پروتئین نوترکیب با دو آزمایش SDS-PAGE و Western blot مورد تایید قرار گرفت. در این تحقیق وجود باند پروتئینی در ناحیه 37 کیلو دالتون نشان دهنده صحت بیان هورمون پاراتیروئید می باشد. با توجه به تولید موفقیت آمیز هورمون انسانی پاراتیروئید در این پژوهش و همچنین مزیت های باکتری اشریشاکولی به عنوان میزبان، به نظر میرسد این روش میتواند جایگزین مناسبی برای تولید این ماده ارزشمند دارویی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات