الکترودهای صفحه چاپی اصلاح شده برای تعیین همزمان دوپامین و اوریک اسید در نمونه های سرم و ادرار

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار- دانشگاه پیام نور کرمان

2 بخش شیمی دانشگاه پیام نور بم

چکیده

تکنیک چاپ روی صفحه به طور گسترده ای به عنوان ابزاری کارآمد برای تجزیه های الکتروشیمیایی نمونه های زیست محیطی، کیلینیکی و مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. در کار حاضر، یک روش ساده و کم هزینه برای تعیین همزمان دوپامین و اوریک اسید با استفاده از تثبیت نانوذرات هسته پوسته مغناطیسی منگنز فریت روی سطح الکترود صفحه چاپی گزارش شده است. همچنین، سنجش الکتروتجزیه ای دوپامین در سطح الکترود اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفته است. پاسخ الکترود اصلاح شده در محدوده غلظت 0/1 تا 0/275 میکرومولار خطی بود و حد تشخیص 2/0 میکرومولار به دست آمد. روش پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری دوپامین و اوریک اسید در نمونه های سرم خون و ادرار انسان مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات