شناسایی و مطالعه نانو ذرات مس (II) اکسید تهیه شده از تجزیه حرارتی کمپلکس های جدید مس (II) با لیگندهای کلر دار چهاردندانه حاوی گروههای عاملی آزو- آزو متین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز،ایران

چکیده

روش های مختلفی برای تهیه نانو ذرات مس (II) اکسید با شکل ها و اندازه های متفاوت در منابع ذکر شده است. یکی از روش هایی که به دلیل به دست آمدن محصولات با خلوص بالا و ساختار کامل اخبرا مورد توجه قرار گرفته است، پیرولیز کمپلکس های مس دارای لیگندهای آلی می باشد. در همین راستا در این کار پژوهشی ابتدا دو پیش ماده جدید CuL1 و CuL2 از واکنش نمک مس (II) استات تک آبه با مشتقات آزو- آزومتین H2L1 و H2L2 تهیه و با تکنیک های متداول شناسایی شدند. نتایج حاصل نشان داد که در هر دو کمپلکس، لیگندها به صورت آنیونی و چهار دندانه با اتم های دهنده N و O به مرکز یون مس (II) متصل می شوند. در مرحله بعدی نانوذرات مس (II) اکسید از پیرولیز ساده پیش ماده های ذکر شده در دمای ˚C550 و به مدت 24 ساعت تهیه شدند. نانو ذرات حاصل با تکنیک های متعدد مانند طیف سنجی FT-IR، پراش اشعه X(XRD) و میکروسکوپ روبش الکترونی (SEM) مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند. بررسی الگوهای پراش سیستم تکفازی با ساختارمونوکلینیک را برای نانو ذرات مشخص کرد. همچنین مقایسه الگوی های پراش نشان داد که نانو ذرات حاصل از پیش ماده CuL2 دارای کریستالیته بالاتر می باشند. در نهایت تصاویر SEM نشان داد شکل های نانو ذرات حاصل از CuL1 کروی و نانو ذرات حاصل از CuL2 مکعبی می باشند. نانو ذرات اخیر در مقایسه بسبار ریزتر اند و تمایل بالایی برای تجمع دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات