بررسی اثر ساختار مولکولی آسفالتین بر تجمع و خواص سطح تماس نفت/آب بوسیله شبیه سازی مولکولی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، گروه مخازن هیدروکربوری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

همانطوری که می دانید مولکول های آسفالتین نقش مهمی در تثبیت امولسیون آب و نفت ایفا می کند. شبیه سازی دینامیکی مولکولی برای بررسی رفتارهای تجمع و جهت گیری مولکول های آسفالتین در خلاء، تولوئن، و سطح تماس آب استفاده شده است. چگالی و پارامتر حلالیت مولکول های آسفالتین، تولوئن و هپتان محاسبه شد و با داده های شبیه سازی قبلی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که نتایج شبیه سازی با داده های موجود توافق خوبی دارند. به منظور بررسی تأثیر ساختار آسفالتین بر رفتار تجمعی آنها، شش نوع مختلف ساختارهای آسفالتین با وزن مولکولی، اندازه زنجیره کربن و هترو اتم مختلف در ساختار مولکولی آسفالتین انتخاب شده است. در ابتدا رفتار مولکول های آسفالتین به طور خالص مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که پیوند هیدروژن نقش مهمی در تجمع مولکول های آسفالتین دارد. علاوه بر این، نتایج آزمایش IFT نشان می دهد که حضور گروه های OH و NH و نیز هترو اتم در مولکول آسفالتین سبب ایجاد پیوند هیدروژن با مولکول های آب می شود و کاهشIFT در مقایسه با تولوئن خالص به همراه دارد. اما از سوی دیگر، اگر مولکول های آسفالتین اتم O و N نداشته باشند، تمایل آنها برای نزدیکی به سطح آب کم است و در داخل حلال تولوئن پراکنده می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات