مطالعه نظری ساختار هندسی و الکترونی مشتقات 1,4-بیس(دی فنیل‌آمینو)بنزن و بررسی کارآمدی این ترکیب به عنوان ماده انتقال حفره در دیودهای نورگسیل آلی (OLED)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

تلاش در جهت افزایش بهره تابشی چشمه های نورگسیل آلی از زمینه های مهم پژوهشی روز به شمار می رود. ظرافت، دقت و شرایط بسیار ویژه لایه نشانی، در کنار ماندگاری و بهره تابشی از چالش های مهم فناوری مذکور محسوب می گردد. از سویی توسعه روش‌های نوین مکانیک کوانتومی همچون نظریه تابعی چگالی (DFT) و دیگر روش های نوین امروزی، شبیه‌سازی و غربالگری را برای بسیاری از مواد دارای کاربرد صنعتی فراهم کرده است. در این پژوهش با استفاده ازروش تابعی چگالی DFT، کارآمدی دسته ای از مشتقات1,4-بیس(دی فنیل‌آمینو)بنزن به عنوان یک الگوی شیمی-فیزیکی جهت کاربرد در سامانه های نورگسیل آلی موسوم به OLED ارائه شده است. همچنین، محاسبات مربوط به بازآرایی الکترون- حفره، انرژی یونش و الکترون-خواهی در کنار سایر خواص فوتو‌ولتایی علاوه بر تایید کارآمدی این سامانه، اثرات کلیدی استخلاف در خواص این ترکیبات به-عنوان لایه انتقال حفره در دیودهای نورگسیل آلی را پیش بینی می نماید

کلیدواژه‌ها

موضوعات