حذف یون های روی و مس با زئولیت ها: مطالعه شبیه سازی دینامیکی مولکولی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

برای بررسی سامانه­ هایی که دست یابی به مقدارهای تجربی برخی از مشخصه های آن ها در شرایط غیر متعارفی سخت است، می توان از فناوری شبیه سازی دینامیک مولکولی استفاده کرد.در این کار، شبیه سازی دینامیک مولکولی روش حذف یون های فلزهای سنگین روی و مس توسط زئولیت ها مورد بررسی قرار گرفت.پارامترهای ساختاری، جذب فلزهای سنگین روی و مس و همچنین انرژی های جذب به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با محاسبه میانگین مربع­ های جا به ­جایی بر روی زئولیت­ ها، مقدار ضریب نفوذ محاسبه شد.مقدارهای ضریب نفوذ در زئولیت A کم ­تر از زئولیت X  است و این نشان دهنده این است فلز در زئولیت نفوذ کم ­تری داشته و در پساب مانده و حذف آن توسط زئولیت A  بهتر بوده است. راندمان جذب فلزهای سنگین با توجه به شبیه سازی و داده های تجربی 9/99 درصد است.نتیجه ­ها نشان می دهند که حذف روی از سطح زئولیت نیازمند انرژی بیش­ تری نسبت به فلز مس می باشد چرا که یون های روی جذب شده پایداری بالا در سطح جاذب از خود نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات