ساخت نانو بلورهای مکعبی نقره به روش نانوفیتوسنتز وکاربرد آنها در تقویت اثر آنتی بیوتیکی تترا سایکلین

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

2 گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

در این مطالعه ، نانوبلورکهای مکعبی ذرات نقره با روش نانوفیتوسنتز و بهره گیری از متابولیتهای ثانویه موجود در عصاره متانولی برگهای زالزالک سیاه سنتز شدند. ساختار، خواص و ویژگیهای نوری نانو ذرات تولید شده به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنجی زیر قرمز (FT-IR) و فرابنفش/مرئی(UV/Vis) بررسی و مشخصه یابی شدند. اثر ضد باکتریایی نانومکعبهای نقره حاصل شده، به صورت جداگانه و مخلوط با تتراسایکلین در برابر چهار باکتری گرم مثبت و منفی به روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بیش از 80 درصد نانوبلورکها دارای اندازه حدود 15-35 نانومتر و ساختار مکعبی دارند. بررسی بیولوژیکی نشان داد که این نانوذرات نقره ساخته شده با روش نانوفیتوسنتز، تأثیر خوبی در برابر رشد باکتریها دارند و موجب تقویت اثر ضد باکتریایی آنتی بیوتیک تتراسایکلین می شود. افزایش قدرت بازداری رشد باکتریها توسط این نانوبلورها، با ساختار مکعبی آنها ارتباط دارد. همچنین روش نانوفیتوسنتز برای ساخت نانوذرات، یک روش مقرون به صرفه، سریع، دوستدار طبیعت و سنتز سبز بوده و شرایط بهینه برای تولید نانوذرات فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات