واکنش جفت شدن بدون کاتالیست فلزی، سنتز مستقیم دی‌آریل دی-چالکوژنیدهای متقارن از آریل هالیدها در حضور پتاسیم ترشیوبوتوکسید

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

در این پروژه، در ادامه تحقیقات برای سنتز دی‌آریل دی‌چالکوژنیدها با استفاده از واکنش‌های جفت شدن و در راستای تلاش برای پیدا کردن یک روش موثر، ساده و کلی برای تشکیل پیوند های کربن- چالکوژن، برای اولین بار سنتز دی‌آریل دی ‌چالکوژنیدها (دی‌سولفید، دی‌سلنید، دی‌تلورید) از آریل هالید‌ها در شرایط بدون کاتالیست فلزی گزارش شده است. پتاسیم ترشیو بوتوکسید می‌تواند بطور موثری واکنش جفت شدن میان آریل هالیدها (و توسیلات‌ها) با عناصر گوگرد، سلنیم و تلوریوم را در حلال دی‌متیل سولفوکسید و بدون کمک هیچ کاتالیست فلزی ارتقا دهد. واکنش در حضور پتاسیم ترشیو بوتوکسید از طریق مکانیسم رادیکالی پیش رفته و تحت شرایط بهینه واکنش، یک سری از مشتقات دی‌آریل دی سولفید، دی‌آریل دی سلنید و دی‌آریل دی تلورید با بازده خوب تا عالی و در زمان نسبتا مناسب سنتز شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات