سنتز و مشخصه‌یابی سیستم نوین رهایش دارو برپایه نانوذرات ایمونوگلوبولین G و مطالعه رهایش داروی اگزالی‌پلاتین از آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکد‌ه فناوری نانو و مواد پیشرفته

2 گروه مواد زیستی، پژوهشکده فناوری نانو و موادپیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

3 گروه پژوهشی موادزیستی، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

چکیده

سنتز حامل‌های دارویی پایدار پروتئینی بر پایه‌ی ایمونوگلوبولین G به منظور استفاده‌ی آن‌ها در رهایش داروی ضدسرطان اگزالی‌پلاتین انجام و نانوذرات با استفاده از آزمون طیف‌سنجی مادون قرمز (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخصه‌یابی شدند. در این تحقیق، رهایش داروی اگزالی‌پلاتین در پروتئین خالص و دو نسبت مختلف 1 و 2 نسبت به نانوذرات مطالعه و بازده کپسوله شدن و درصد بارگذاری در آنها مطالعه شد. رفتار رهایش دارو در سه سیستم مختلف نشان داد که نانوذرات پروتئینی زمان رهایش را افزایش داده و نیز رهایش دارو آهسته‌تر از رهایش در پروتئین خالص اتفاق می‌افتد. مکانیسم رهایش دارو بررسی و مشخص شد نوع مکانیسم انتشار از نوع فیکی است. به این ترتیب، این سیستم طراحی شده جهت دستیابی و معرفی سیستم رهایش داروی ضدسرطانی مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات