فوتوکاتالیست دوتایی صفحه ای شکل AgBr-Bi24Br10O31 با فعالیت بالا تحت نور مرئی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه مراغه

2 گروه شیمی دانشگاه مراغه

چکیده

وجود انواع آلاینده های آلی و معدنی در اکوسیستم های آبی مورد استفاده جهت مصارف مختلف از قبیل آب شرب، کشاورزی، پرورش موجودات آبزی و غیره همواره از مهمترین چالشهای پیش روی محققان و مسئولان صنعتی و حکومتی بوده است. حذف این آلاینده ها بکمک فرایندهای فوتوکاتالیزوری برپایه ترکیبات نیمه رسانای فعال تحت نور مرئی و انرژی خورشیدی از جدیدترین روشهای روز دنیا میباشد که باعث گردیده در دهه های اخیر طیف گسترده ای از نانوساختارهای جدید سنتز، معرفی و در این راستا بکار گرفته شوند. از مهمترین این آلاینده ها میتوان به ورود ترکیبات ناشی از فعالیت کارخانجات نساجی بویژه رنگهای آزو به آبهای آزاد اشاره کرد. این گونه ها بواسطه داشتن گروههای عاملی و پیوندهای سیر نشده، تحت تابش خورشیدی در محیطهای آبی آلاینده های ثانویه ای ایجاد می کنند که اکثرا سرطانزا بوده و حیات اکوسیستم را به خطر می اندازند. در تحقیق حاضر نانوساختار جدید AgBr-Bi24Br10O31 با مورفولوژی صفحه ای یک شکل به روش رسوبدهی شیمیایی در حضور مایع یونی سنتز، با روشهای XRD، BET، DRS، SEM و FTIR شناسایی، و فعالیت آن در راستای حذف نمونه رنگ آزو AB92 تحت نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز XRD به خوبی حضور فاز کریستالی ماده مورد نظر را تایید کرد. همچنین آنالیز DRS به صورت تقریبی میزان نوار انرژی نیمه رسانا را تخمین زده و فعال بودن آن در ناحیه مرئی را تایید نمود. نتایج تست های فوتوکاتالیستی نشان داد نانوفوتوکاتالیست سنتز شده قادر بوده در کمتر از 20 دقیقه آلاینده را بطور کامل از محیط حذف کرده، همچنین تا چهار بار استفاده متوالی فعالیت قابل قبولی را تحت نور مرئی از خود نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات