حذف رادیونوکلوئیدهای کبالت 60 از محلول آبی با استفاده از نانو ذرات اصلاح شده جدید هماتیت

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت ماشین سازی ویژه، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 هیات علمی سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
مقدمه: همواره نوع بشر در طی سالیان دراز بدنبال پیشرفت‌های متنوع خود، پتانسیل بالقوه‌ای از زائدات مخاطره‌آمیز نظیر فلزات سنگین و مواد رادیواکتیو را وارد محیط زیست کرده، که تاثیر مستقیم بر سلامت انسان و سایر اکوسیستم‌های موجود دارند. از اینرو بررسی راهکارهای لازم برای کنترل و حذف این مخاطرات، هدف تحقیقات گوناگون قرار است.
روش کار: در این تحقیق حذف رادیونوکلوئیدهای کبالت 60 بواسطه وفور آنها در پساب دفعی راکتورهای اتمی تحت شکاف هسته‌ای و نیز نیروگاه‌های هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفت؛ بگونه‌ای که نانو ذرات جدیدی از هماتیت تحت شرایط هیدروترمال C °250 و با استفاده از کلریدفریک شش آبه و سورفاکتانت اسیداولئیک، سنتز و پس از آنالیزهای ساختاری XRD, FT-IR, SEM, TEM و BET بعنوان جاذب در حذف رادیوکاتیون‌های کبالت 60 بکار گرفته شد.
نتایج: براین اساس نانوکریستالهای سنتز شده، بیشتر (90%

کلیدواژه‌ها

موضوعات