ببهینه سازی فرآیند تخمیر نیمه پیوسته جهت تولید آنتی بادی های مونوکلونال از سلول هیبریدوما با الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

چکیده :
هدف این پژوهش، بهینه‌سازی فرآیند کشت نیمه پیوسته سلول‌های هیبریدوما جهت تولید حداکثر آنتی‌بادی مونوکلونال‌ به کمک الگوریتم ژنتیک در طول دوره‌ی کشت ده روز است. متغیرهای مستقل نرخ خوراک روزانه سوبسترات (گلوکز و گلوتامین) در دو حالت ثابت و متغیر و تابع هدف میزان تولید مونوکلونال آنتی بادی است. به منظور مدل سازی فرآیند کشت نیمه پیوسته هیبریدوما از یک مدل سینتیکی هفت مرحله ای و جهت حل دسته معادلات دیفرانسیل( معادلات حاکم) از روش رانگ گوتای مرتبه چهارم اصلاح یافته (Ode45) در محیط نرم افزار متلب استفاده گردید.. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد میزان مونوکلونال آنتی بادی تولیدی در حالت نرخ خوراک ثابت و متغیر ( دوره کشت ده روزه) به ترتیب 233 و 314 میلی گرم است به عبارتی بهینه سازی خوراک در حالت متغیر نسبت به حالت ثابت نرخ خوراک افزایشِ 34 درصدی در تولید محصول را نشان می‌دهد. برای صحت سنجی مدل از نتایج تجربی حاصل از تحقیقات ترمبلی و همکاران و در تحقیق دیگر نوسط میگوئل و همکاران استفاده گردید0 داده های حاصل نشان از تطابق خوبی( با اختلاف 4/1 درصد) با پژوهش ترمبلی ونسبتا مناسب با تحقیق میگوئل (با اختلاف 2/13 %) دارد0
.

کلیدواژه‌ها

موضوعات