بررسی مقایسه ای و مدلسازی میزان تولید گازهای آلاینده ازمحل دفن پسماند‌های شهر‌های واقع در مناطق مختلف ایران با استفاده از نرم‌افزار لندجم

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

دفن بهداشتی، از روش‌های دفع پسماند، مشکلات زیانباری برای محیط‌زیست به خصوص آلودگی هوا را به دنبا‌ل دارد. در نتیجه تجزیه مواد آلی پسماند‌ها، گاز‌های آلاینده و گلخانه‌ای شامل بیو‌گاز، کربن‌دی‌اکسید و گاز متان تولید می‌شوند که گاز متان بیش‌ترین اثر آلایندگی را در بین گازهای تولید شده، دارد. در این مطالعه، هفت شهر تبریز، تهران، شیراز، مشهد، بندرعباس، خوی و آستارا به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی متفاوت، برای ارزیابی و مدلسازی میزان گاز متان قابل تولید با استفاده از نرم افزار لندجم از دفن‌گاه پسماند هر شهر، انتخاب شدند. یافته‌های این مطالعه، نشان داد که بالاترین نرخ تولید متان در بین شهر‌های مورد مطالعه، با در نظر گرفتن منطقه مرطوب و معمولی برای شهرستان آستارا و منطقه خشک برای سایر شهرها، در سال 1415 در شهر تهران اتفاق خواهد افتاد. با استفاده از نتایج بدست آمده‌ در این تحقیق، می‌توان سیستم‌های جمع‌آوری گاز متان را برای هر محل دفنی طراحی و اجرا کرد. بنابراین، علاوه بر بکارگیری گاز‌های آلاینده، از تجمع آن در اماکن دفن و ایجاد انفجار، از نشست‌های احتمالی نیز جلوگیری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات