سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت مغناطیسی گرافن--L‌آرژینین وکاربرد آن در استخراج و پیش‌تغلیظ کاتیون مس

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

یک روش استخراج فاز جامد مغناطیسی، با استفاده از نانو کامپوزیت مغناطیسی گرافن عامل‌دار شده با آمینو اسید ال‌آرژینین برای استخراج انتخابی یون‌ مس (II) به‌وسیله طیف ‌سنجی جذب اتمی شعله(FAAS) ارائه شده است. تأثیر متغیر‌های مختلف بر روی استخراج از جمله pH،، مقدار کامپوزیت و زمان سونیکیت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در این روش به 100میلی‌لیتر محلول آبی حاوی 25 میکروگرم بر لیتر یون Cu2+ که در5 pH = تنظیم شده است، 9 میلی گرم کامپوزیت اضافه شده و به مدت 14 دقیقه در التراسونیک قرار داده شد. بعد از جمع‌آوری کامپوزیت توسط آهنربا، یون‌های مس جذب شده به‌وسیله 2 میلی‌لیتر نیتریک اسید 1/0 مولار واجذب و مستقیماً به دستگاه جذب اتمی شعله تزریق گردید. اثر یون‌های مداخله‌کننده نیز مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه با حجم نمونه 100 میلی‌لیتر، فاکتور تقویت برابر با 8/36 بدست آمد. حد تشخیص بدست آمده برای روش برابر 96/1 نانوگرم بر میلی‌لیتر بوده و درصد انحراف استاندارد نسبی برای هشت مرتبه اندازه‌گیری برابر با 81/3% بدست آمد. این روش به‌خوبی برای تعیین مس در نمونه‌های حقیقی آب چاه، آب رودخانه و برنج مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات