پیش بینی دمای ذوب مایعات یونی بر پایه آنیون بیس(تری‌فلورومتیل‌سولفونیل) ایمید با رویکرد QSPR

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده

در این پژوهش دمای ذوب مایعات یونی بر پایه آنیون بیس(تری‌فلورومتیل‌سولفونیل) ایمید با استفاده از داده های تجربی ۶۴ مایع یونی و رویکرد مطالعات ارتباط کمی ساختار-خاصیت QSPR مدل سازی شد. ساختار مایعات یونی توسط برنامه آووگادرو ترسیم و شکل سه بعدی آنها توسط میدان نیروی مولکولی مرک بهینه سازی شدند. با استفاده از نرم افزارهای درآگون و پدل توصیف کننده ها محاسبه شدند. پس از کاهش تعداد توصیف کننده ها از الگوریتم کنارد-استون برای تقسیم بندی مایعات یونی به دو دسته آموزشی و ارزیابی بهره گرفتیم. برای انتخاب بهترین دسته از توصیف کننده هاازالگوریتم ژنتیک با تابع برازش فریدمن استفاده شد.سپس با استفاده از روش انتخاب متغیر مرحله ای MLR تعداد بهینه متغییرها تعیین شدند و معادله خطی میان متغییرها بدست آورده شد. مدل های خطی و غیرخطی با استفاده از روش های رگرسیون خطی چندگانه MLR و شبکه عصبی پرسپترون چند-لایه MLP ارائه شدند. مقادیر ضریب تشخیص R2 و میانگین انحراف نسبی ARD به ترتیب برابر با ۷۸۷/۰ ، ۰۴۳/۰ برای مدل خطی و ۷۸۵/۰، ۰۴۲۸/۰ برای مدل غیرخطی بدست آمد. بنابراین هر دو مدل از دقت یکسانی برخوردار بودند. دامنه کاربرد نیز برای مدل های ارائه‌شده تعیین شد. همچنین با استفاده از توصیف کننده های بدست آمده، تاثیر ساختار مولکولی در تعیین دمای ذوب بررسی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات