ساخت، بهینه سازی و ارزیابی الکتروکاتالیست آهن-کبالت برروی بستر گرافن در واکنش آزادسازی هیدروژن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه آموزشی شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه شیمی فیزیک، دانشگده شیمی، دانشکده صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

:. در این پژوهش، الکتروکاتالیست FeCo/rGO با استفاده از روش حلال‌گرمایی (سولوترمال) ساخته شده و برای کاربرد در واکنش آزادسازی هیدروژن در محیط آلکالاین مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد‌های مختلف فلزات آهن و کبالت بر روی بستر گرافن در این نمونه مورد بررسی قرار گرفته و درصد بهینه‌ی ابن فلزات در آلیاژ مربوطه تعیین شد. فعالیت کاتالیست‌های آلیاژی آهن- کبالت به روش‌های مختلف الکتروشیمیایی در محلول یک مولار پتاسیم هیدروکسید مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نتایج ارزیابی‌های ولتامتری چرخه‌ای و روبش خطی الکتروکاتالیست‌های آهن-کبالت نشان داد که الکتروکاتالیست Fe0.5Co0.5/rGO فعالیت الکتروشیمیایی بالاتری در واکنش آزادسازی هیدروژن دارد. این نمونه با نمایش پتانسیل آغازین برابر با mV 129-، پتانسیل اضافه mV 245- در چگالی جریانmA cm-2 10 و شیب تافلی mVdec-1 165 دارای فعالیت بهتری نسبت به سایر نمونه‌ها می‌باشد. به‌منظور ارزیابی ساختاری این کاتالیست‌ها از تکنیک‌های شناسایی XRD، TEM و FT-IR بهره گرفته شد که نشان داد نانو ذرات آهن-کبالت در فاز کوبیک بوده و دارای ابعادی در حدود 36 نانومتر می‌باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات