تهیه و بررسی عملکرد غشاهای نانوکامپوزیتی پلی فنیل سولفون بهبود یافته با مونت موریلونیت اصلاح شده با اکسید آهن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده نانو فناوری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

غشای نانوکامپوزیتی پلی فنیل سولفون بهبود یافته با خاک رس اصلاح شده با اکسید آهن، از طریق اختلاط مونت موریلونیت اصلاح شده با محلول پلیمر، به روش فاز معکوس تهیه گردید. در این تحقیق، تاثیر مقدار افزودنی در میزان جداسازی غشایی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، عبور آب خالص، انسداد، جداسازی رنگدانه ها و فلزات سنگین با سل فیلتراسیون، مورد سنجش قرار گرفته و عملکرد هر یک از غشاها بررسی شد. میزان آب دوستی هر یک از غشاها از طریق اندازه گیری زاویه تماس آب انجام شده است. میزان پخش افزودنی در ماتریس پلیمری و ساختار غشا، به وسیله آنالیز FE-SEM مطالعه شده است. نتایج حاصل از آزمایشات مذکور نشان می دهد، آب دوستی سطح بعد از افزایش خاک رس اصلاح شده، افزایش می یابد. علاوه بر این، عبور آب خالص، دفع نمک و مقاومت در برابر انسداد، برای غشای اصلاح شده به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات