بررسی پارامتر های موثر بر استخراج اسید والریک به کمک سیستم های دوفازی ابی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، استخراج اسید والریک در سیستم‌های دوفازی آبی پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی 4000 گرم بر مول و نمک‌های سدیم دی هیدروژن فسفات (4PO2NaH)، دی پتاسیم هیدروژن فسفات ) 4HPO2K) و دی آمونیوم هیدروژن فسفات (4HPO2(4NH)) در دماهای 35 و 25 درجه سانتی‌گراد بررسی شده است. اثر نوع نمک و غلظت آن، دما و pH بر روی تشکیل سیستم دوفازی آبی مورد مطالعه قرار گرفت. مشاهده گردید که با افزایش غلظت نمک، ضریب توزیع‌پذیری و درصد استخراج اسید والریک کاهش می‌یابند. نوع نمک در استخراج اسید والریک تاثیر مهمی دارد به گونه ای که نمک سدیم دی هیدروژن فسفات نسبت به دو نمک دیگر، ضریب توزیع‌پذیری و درصد استخراج بالاتری (%44) از خود نشان داده است. همچنین استخراج اسید والریک در محیط با دمای کمتر (دمای 25 درجه سانتی گراد)، نتیجه بهتری حاصل شد. در این مطالعه، pH های 5،6،7،8 مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد ضریب توزیع‌پذیری اسید والریک در pH کمتر(pH=5)، بیشتر خواهد بود و ماکزیمم درصد استخراج اسید والریک برای بهترین نمک(سدیم دی هیدروژن فسفات) تا50% بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات