اصلاح طیفی نور با استفاده از رنگدانه فیکوسیانین به منظور افزایش رشد ریزجلبک سبز کلرلا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 - استاد و دکتری مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی،گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی،،دانشگاه بجنورد ،بجنورد،ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تمرکز این پژوهش اصلاح طیفی نور سفید توسط محلول فیکوسیانین به منظور افزایش رشد ریزجلبک کلرلا می باشد. بدین منظور، دو فتوبیوراکتور صفحه تخت دو لایه ساخته شد. در راکتور اصلی و در لایه جلویی آن، ریزجلبک کلرلا کشت داده شد و لایه دیگر با محلول فیکوسیانین پر شد. همچنین در فتوبیوراکتور شاهد (فاقد فیکوسیانین) به جای فیکوسیانین از آب دیونیزه برای پر کردن لایه جلویی استفاده شد. فتوبیوراکتورها به مدت 14 روز تحت تابش لامپ سفید به شدتμ‌mol photons m−2s−1 490،در دمای °C1±27 قرار گرفتند. نتایج نشان داد که، نرخ بهره وری زیست توده(P) و ماکزیمم نرخ رشد ویژه(µmax) نسبت به سیستم شاهد، به ترتیب 75% و 90% افزایش داشته است. همچنین محتوای کلروفیل a به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. در واقع در پایان کشت میزان کلروفیل در راکتور اصلی حدود 93% بیشتر از راکتور شاهد بدست آمد. اما محتوای لیپید سلولی تحت تابش نور اصلاح شده توسط فیکوسیانین کاهش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات