مطالعه ساختار مولکولی و اثرات حلال روی ترکیبات منتول و کارواکرول: مطالعه نظری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد اهر، ،دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

2 گروه شیمی، دانشگا ه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

منتول مهمترین ماده موجود در اسانس نعنا و کارواکرول از جمله مواد موثر مهم گیاه آویشن می باشند. ترکیبات کارواکرول و منتول دو ترکیب مهم با خواص دارویی بسیاری می باشند که یکی از خواص مهم آنها خاصیت آنتی اکسیدانی آنها می باشد که موجب کاربرد گسترده این دو ترکیب شده است. هدف از این تحقیق بررسی پارامترهای ساختاری، گاف انرژی HOMO-LUMO ، قطبش پذیری، سختی، پتانسیل شیمیایی، شاخص الکتروندوستی و بار الکتریکی دو ترکیب آنتی اکسیدان منتول و کارواکرول در فاز گازی در حلال‌های متانول٬دی متیل سولفوکسید و دی کلرومتان می باشد. محاسبات با استفاده از نظریه تابعی دانسیته با روش B3LYP و با مجموعه پایه 6- 311G+(d,p) انجام شده اند. مطابق محاسبات انجام شده برای ترکیبات منتول و کارواکرول گاف انرژی در حلال دی متیل سولفوکسید بیشترین مقدار و در فاز گازی کمترین به دست آمد. حضور حلال در منتول باعث افزایش سختی شیمیایی شد و برای کارواکرول حلال تاثیر چندانی در سختی شیمیایی ایجاد نکرد. مقایسه پتانسیل شیمیایی ترکیب منتول و کارواکرول واکنش پذیری بیشتر کارواکرول نسبت به منتول به دلیل کمتر بودن پتانسیل شیمیایی کارواکرول را نشان داد. نرمی و الکتروندوستی برای منتول در فاز گازی بیشترین مقدار به دست آمد و در مورد ترکیب کارواکرول در فاز گازی و حلال تفاوت چندانی مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات