واکنش افزایشی مایکل آمین‌ها در حضور4-N،N-دی متیل آمینوپیریدینیوم استات

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان، بهبهان 63616، ایران.

چکیده

در این تحقیق ابتدا در یک واکنش افزایشی آزا-مایکل نمونه اثر کاتالیزوری تعدادی از مایعات یونی پروتونی بررسی شد.نتایج نشان داد 4-N،N-دی متیل آمینوپیریدینیوم استات اثر کاتالیزوری بهتری دارد. سپس، واکنش افزایشی مایکل آمین‌های مختلف با پذیرنده‌های مایکل شامل n- بوتیل آکریلات، آکریلونیتریل و متیل وینیل کتون در حضور این مایع یونی پروتونی در شرایط بدون حلال و در دمای C° 100مطالعه شد. واکنش آمین‌های نوع اول آروماتیک وآلیفاتیک با n-بوتیل آکریلات و آکریلونیتریل موفقیت آمیز بود و تنها محصول مونو N-آلکیله شده فراهم آمد. واکنش مورفولین به‌عنوان یک آمین آلیفاتیک نوع دوم با سه پذیرنده مایکل شامل متیل وینیل کتون، n- بوتیل آکریلات و آکریلونیتریل سریع انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات