بهینه‌سازی واحد تقطیر‌ ‌اتمسفریک پالایشگاه نفت لاوان با تغییر نسبت میعانات گازی در خوراک با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر عامل شرکت پالایش نفت لاوان

2 مدیر عملیات شرکت پالایش نفت لاوان

3 معاون مدیر عملیات شرکت پالایش نفت لاوان

4 رئیش پالایش شرکت پالایش نفت لاوان

5 کارمند ارشد پالایش شرکت پالایش نفت لاوان دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله، یک روش مدلسازی آماری جهت بهینه‌سازی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه نفت لاوان ارائه شده است. با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)، تاثیر همزمان مقدار نفت خام و میعانات گازی بر روی میزان تولید گاز‌مایع، نفتای سبک و سنگین، نفت‌گاز و نفت‌کوره توسط نرم افزار Design Expert بررسی شد. به این منظور از 623 عدد آزمایش تجربی در شرایط عملیاتی مختلف استفاده شد. جهت تعیین اهمیت اثرات و بر هم کنش هر پارامتر بر روی میزان تولید هر یک از محصولات خروجی، تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) بکار گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار R2 بیش از 92/0و R2 تعدیل شده در توافق خوبی با R2 می‌باشد. پس از تائید مدل ریاضی ارائه شده، به منظور افزایش تولید محصولات مطلوب و با ارزش افزوده بالا نظیر نفتای سبک و سنگین و کاهش تولید نفت‌کوره به عنوان یک محصول نامطلوب، بهینه‌سازی نیز انجام شد. مطابق با نتایج بهینه‌سازی و با درنظر گرفتن محدودیت‌های عملیاتی، حداکثر مقدار محصولات مطلوب و حداقل مقدار نفت‌کوره به عنوان هدف اصلی این تحقیق، در مقدار خوراک کل BPD) 56500) و با مخلوطی متشکل از 57 درصد میعانات گازی و 43 درصد نفت خام دست یافتنی است. در ادامه به منظور اجرای شرایط بهینه، تغییرات فرآیندی لازم اعمال گردید و شرایط بهینه با موفقیت اجرا شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات