پیش‌بینی سولفور زدایی با روش غشایی از ترکیب دیزل واحد نفتی پالایشگاه اصفهان با به‌کارگیری هوش مصنوعی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی ، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 کاشان

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود

4 عضو هیات علمی دانشگاه گلستان

چکیده

در این پژوهش، به مدل‌سازی و بررسی فرآیند سولفور زدایی با روش غشایی از ترکیب دیزل موجود در پالایشگاه اصفهان با استفاده از فرآیند غشایی پرداخته می‌شود. در این پژوهش، جهت مدل‌سازی پارامترهای فشار خوراک ورودی به ماژول غشایی (5تا 9 بار)، میزان مصرفی عامل اتصال عرضی (5/1تا 3 درصد وزنیTMOS)، دمای اتصال عرضی (65تا C 85) و زمان اتصال عرضی (5/0تا 5/2 ساعت) به‌عنوان پارامترهای ورودی و میزان سولفور زدایی از ترکیب خوراک ورودی به ماژول غشایی (دیزل با میزان سولفورPPM 6380 ) به‌عنوان پارامتر خروجی در نظر گرفته شد. در این مقاله 4 نوع غشا شامل پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان، پلی‌اتیلن‌گلایکول، پلی‌اترسولفون و پلی‌اکریل‌نیتریل موردبررسی قرار گرفت. جهت مدل‌سازی فرآیند تراوش تبخیری، از ابزار شبکه عصبی و برنامه‌نویسی ژنتیکی استفاده شد. جهت پیدا کردن شرایط بهینه مدل‌سازی با شبکه عصبی الگوریتم آموزشی لونبرگ- مارکواردت با یک‌لایه استفاده شد و تعداد نرون ها تغییر داده شد تا شرایط بهینه پیدا شود. بیشینه مقدار R2 (9341/0) برای شبکه عصبی با الگوریتم آموزشی لونبرگ-مارکواردت با 6 نرون در لایه مخفی به دست آمد. بیشینه مقدار R2 (8997/0) برای برنامه‌نویسی ژنتیکی به دست آمد. مدل ریاضی برنامه‌نویسی ژنتیکی را به‌خوبی می‌توان برای پیش‌بینی مقدار سولفور خروجی در هر شرایطی استفاده نمود. نتایج سولفورزدایی با فرآیند غشایی آشکار کرد که با افزایش فشار ماژول میزان سولفور موجود در ترکیب دیزل کاهش یافت. بیشترین تأثیر پمپ فشار ماژول غشایی بر کاهش گوگرد در جریان دیزل ، در ترکیب PDMS و پلیمر PEG برای ساخت غشاها دیده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات