بررسی پارامترهای موثر بر استخراج آسکوربیک اسید به کمک نمک‌های سولفات و پلی اتیلن گلیکول در سیستم‌های دوفازی آبی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 مهندسی شیمی-دانشکده فنی-دانشگاه گیلان

چکیده

سیستم‌های دوفازی آبی یک محیط مناسب برای جداسازی زیست مولکول‌ها فراهم می‌کنند زیرا در اینگونه سیستم‌ها، آب به مقدار کافی در تمام مراحل فرایند وجود دارد و از طرف دیگر هدف، جداسازی زیست مولکول‌ها و حفظ فعالیت آن‌ها می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی پارامتر‌های موثر بر استخراج آسکوربیک اسید به کمک نمک‌های سولفات و پلیمر پلی اتیلن گلیکول در سیستم‌های دو فازی آبی می‌باشد. اثر وزن مولکولی پلی اتیلن گلیکول (4000 و 8000 گرم بر مول) ، نمک‌های ( MnSO4، Na2SO4، MgSO4)، غلظت نمک و همچنین اثر pH بر روی تشکیل سیستم دوفازی در دماهای 32 و 37 و 42 درجه سانتی‌گراد بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش وزن مولکولی پلیمر، ضریب جداسازی و درصد استخراج آسکوربیک اسید کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش غلظت نمک و دما، ضریب جداسازی و درصد استخراج آسکوربیک اسید افزایش می‌یابد. جداسازی آسکوربیک اسید تا حد زیادی بستگی به نوع نمک دارد. نمک MnSO4 نسبت به دو نمک دیگر درصد استخراج بالاتری (%4/37)را نشان داد. مشاهده شد ضریب توزیع‌پذیری آسکوربیک اسید در pH کمتر(pH=5)، بیشتر خواهد بود و ماکزیمم ضریب جداسازی آسکوربیک اسید برای بهترین نمک(MnSO4) 423/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات