نانوکامپوزیت رافینوز مغناطیسی: کاتالیزوری سبز برای سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-H4-پیران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیزورها و سنتز آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران دانشجوی دکترای شیمی آلی

3 آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیزورها و سنتز آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-H4-پیران از طریق واکنش تراکم سه جزئی دیمدون، آلدهیدهای آروماتیک و مالونونیتریل و در حضور نانوکامپوزیت رافینوز مغناطیسی به عنوان کاتالیزوری سبز، زیست سازگار و ناهمگن تهیه شدند. محصولات مورد نظر با بازده 80 تا 95 درصد و طی بازه زمانی 10 تا 30 دقیقه به دست آمدند. این نانوکامپوزیت با استفاده از روش‏های مرسوم شامل طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، آنالیز تفرق پرتو ایکس (EDX)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، مغناطیس سنجی نمونه ارتعاشی (VSM) و پراش پرتو ایکس (XRD) شناسایی شد. این روش دارای مزایایی چون شرایط ملایم، زمان کوتاه واکنش، روش کار آسان، بازده عالی فرآورده‌ها، خالص‏سازی فرآورده‌ها بدون نیاز به روش های کروماتوگرافی است. ویژگی مغناطیسی نانوکامپوزیت موجب جداسازی آسان آن با استفاده از میدان مغناطیسی خارجی از مخلوط واکنش گردید سپس کاتالیزور برای دست کم پنج بار، بدون از دست دادن قابل توجه در فعالیت‏های کاتالیزوری آن مورد استفاده مجدد قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات