پلی (2-وینیل پیریدین) پیوند شده بروی سیلیکا حاوی نانو ذرات پالادیوم: سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالیزوری در واکنش های جفت شدن کربن-کربن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی دانشگاه شیراز

2 بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 هیات علمی/دانشگاه شیراز

4 دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

5 دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان-ایران

6 دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش پلی (2-وینیل پیریدین) پیوند شده بروی سیلیکا حاوی نانو ذرات پالادیوم به عنوان یک سیستم کاتالیزوری هتروژن و موثر تهیه گردید. در ابتدا اکریل آمیدو پروپیل سیلیکا از واکنش بین آمینو پروپیل سیلیکا و اکریلویل کلراید سنتز شد و سپس مونومر 2-وینیل پیریدین به روی این سیلیکای عامل دار شده به روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد پیوند گردید. در نهایت از واکنش این بستر پلیمری با پالادیم کلراید و سپس احیا با سدیم بوروهیدرید این کاتالیزور تهیه شد. این سیستم به وسیله روش های متعددی به خوبی شناسایی گردید. طیف بینی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) حضور گروهای عاملی، آنالیز وزن سنجی حرارتی(TGA) مقدار پلی (2-وینیل پیریدین) پیوند شده بر بستر سیلیکا، ICP مقدار پالادیم قرار گرفته بر بستر، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورفولوژی کاتالیزور، طیف بینی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS) حضور Pd(0) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) پخش نانو ذرات پالادیم در مقیاس نانو متری بدون انباشته شدن را نشان می دهد. این کاتالیزور به خوبی در واکنش های جفت شدن کربن-کربن آریل یدید، برمید و حتی کلرید با ترکیبات الفینی و فنیل بورونیک اسید به ترتیب در واکنش های میزوروکی-هک و سوزوکی-میورا بکار گرفته شد. کاتالیزور فعالیت بالایی را در واکنش های جفت شدن هک و سوزوکی نشان داد و تا هفت مرتبه متوالی بدون کاهش قابل توجه در فعالیت قابلیت بازیافت مجدد داشت. از مزایای دیگر این سیستم می توان به مدت زمان کوتاه واکنش به همراه راندمان مناسب و جداسازی ساده محصولات از محیط واکنش اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات