مدل‌سازی انتقال جرم فرآیند جذب سطحی کادمیم با کربن فعال سنتز شده از تفاله انگور

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

: امروزه، جداسازی آلاینده مختلف از جمله فلزات سنگین از پسابهای صنعتی بسیار مورد توجه است. از جمله روش‌های جداسازی روش جذب سطحی می‌باشد که در سال‌های اخیر توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. در این مطالعه جداسازی فلز سمی کادمیم از محلول‌های آبی با استفاده از جذب سطحی بر روی کربن‌فعال بررسی شده است و فرآیند انتقام جرم توسط یک مدل ریاضی مدل‌سازی شده است. کربن‌فعال استفاده شده از فعال‌سازی شیمیایی تفاله انگور بدست آمده است و به‌منظور شناسایی خواص آن، آنالیزهای شناسایی BET، FTIR و SEM انجام شد. اثر پارامترهای عملیاتی فرآیند، از جمله pH محلول، مدت زمان تماس، غلظت اولیه کادمیم و دما بررسی شده است. نتایج نشان داد که فرآیند جذب تک لایه است و حداکثر ظرفیت جذب کربن‌فعال تولید شده 142 میلی-گرم کادمیم در هر گرم کربن می‌باشد. به‌منظور تعیین پارامترهای انتقال جرم، یک مدل ریاضی ارائه شد و با حل این مدل، ضرایب انتقال جرم برای انتقال یونهای کادمیم از محلول تا جذب بر روی سطح کربن فعال محاسبه شدند. آنالیز حساسیت پارامترهای انتقال جرم نشان از اهمیت بیشتر مراحل انتقال جرم خارجی و نفوذ حفره‌ای در جذب سطحی دارد. هم‌چنین فرآیند احیاء و استفاده مجدد جاذب نیز بررسی شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات