تهیه و بررسی عملکرد پوششهای خودترمیم شونده هیبریدی متشکل از کپسول های زیر میکرونی و بازدارنده بر روی استیل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده نانو فناوری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این مطالعه عملکرد پوششهای خودترمیم شونده ی هیبریدی اپوکسی و پلی یورتانی پر شده با کپسولهای زیر میکرونی حاوی روغن بزرک و بنزوتری آزول بر روی نمونه‌هایی از جنس استیل مورد بررسی قرار گرفت. ویژگی های کپسولهای سنتز شده با استفاده از تکنیکهایی مانند طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و آنالیز گرماسنجی وزنی (TGA) به منظور بررسی به ترتیب ساختار شیمیایی، مورفولوژی و پایداری حرارتی کپسول های سنتز شده مطالعه شد. همچنین توزیع اندازه ی ذرات سنتز شده با استفاده از تکنیک پراکندگی دینامیک نور (DLS) به دست آمد. مقاومت خوردگی پوششهای تهیه شده با استفاده از تکنیکهای اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) و میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. جهت کاهش تعداد آزمایشها و همچنین تحلیل داده های حاصل در بررسی عملکرد پوششها از روش تاگوچی بهره برده شد. مقدار 52/59% از روغن بزرک محبوس در داخل کپسول ها محاسبه شد. ساختار پوسته و هسته با استفاده از تکنیک FTIR تایید شد. ساختار کروی و همچنین سطح زبر کپسول ها با تکنیک FESEM مشاهده شد. پایداری حرارتی کپسول های سنتز شده با استفاده از تکنیک TGA حدود 200°سیلیسیوس تعیین شد. اندازه ی ذرات سنتز شده با استفاده از تکنیک DLS حدود 459 الی 719 نانومتر تعیین شد. عملکرد بهتر پوشش های هیبریدی در مقابله با خوردگی با استفاده از تکنیک EIS تایید شد. وقوع خودترمیمی در محل خراش بر روی نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات