مطالعه آزمایشگاهی کاربرد امواج اولتراسونیک جهت افزایش راندمان واحدهای نمکزدایی مناطق نفت‌خیز جنوب

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی شیمی

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق فرآیند نمکزدایی و حذف آب از نفت خام توسط اولتراسونیک در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. اثر پارامترهای عملیاتی شامل قدرت تابش و زمان اولتراسونیک ، دما و میزان تزریق تعلیق‌شکن بر راندمان حذف نمک و آب بررسی شده است. نتایج نشان داد که با بکار بردن امواج اولتراسونیک مقدار نمک نفت خام اهواز 1 با تزریق 40 پی پی ام تعلیق شکن از 471 میلی گرم بر لیتر به 18/76 میلی‌گرم بر لیتر کاهش یافته و مقدار آب از 19/9 درصد به 1/1 درصد کاهش یافته است که میزان نمکزدایی 38/83% و میزان آبگیری 03/88% بوده است. مقدار نمک نفت خام اهواز 4 با تزریق 30 پی پی ام تعلیق شکن از 353 میلی گرم بر لیتر به 2/49 میلی‌گرم بر لیتر کاهش یافته و مقدار آب از 36/11 درصد به 2 درصد کاهش یافته است که میزان نمکزدایی 06/86% و میزان آبگیری 4/82% بوده است. این نتایج در بالاترین دمای آزمایش، 80 درجه سانتیگراد و فرکانس 10 کیلو هرتز بدست آمد که با تقریب بسیار نزدیک به راندمان واحد، مصرف تعلیق‌شکن را به نصف کاهش داد. در شرایط عملیاتی مطلوب، نتایج نشان می‌دهد که تابش اولتراسونیک می‌تواند در نمکزدایی از نفت خام بر کاهش میزان مصرف تعلیق شکن و افزایش راندمان فرآیند موثر باشد. همچنین یافته-های تحقیق نشان می‌دهد که روش ترکیبی اولتراسوند و تعلیق‌شکن بهترین روش به دنبال استفاده از تعلیق‌شکن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات